GKI CAMAR

Jadwal Ibadah Minggu GKI Camar

Kebaktian Umum 1

Pkl. 06.30 wib

Sekolah Minggu

Pkl. 09.00 wib

Kebaktian Umum 2

Pkl. 17.00 wib

Kebaktian Umum 3

Pkl. 18.00 wib

Persiapan GSM

Pkl. 11.00 wib

Kebaktian Remaja

Pkl. 14.30 wib

Kebaktian Pemuda

Pkl. 16.30 wib